ติดต่อเต็นท์

เขลางค์ยานยนต์

79/17 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก

อ.เมือง จ.ลำปาง

081-5958785 , 089-8505706 , 089-4303040